top of page

Din rolle som lærer

Formålet med 'Tag faghatten på' er, at eleverne får øjnene op for erhvervsuddannelserne som en realistisk mulighed efter grundskolen. Alle forløb giver mulighed for, at vidt forskellige kompetencer kan komme i spil – også kompetencer, som normalt ikke tæller i den boglige undervisning. Det styrker udsatte elevers tiltro til egne evner og deres tro på, at det at tage en erhvervsuddannelse er en realistisk mulighed.  


Din rolle som lærer er vigtig, når det handler om at gøre op med nogle af de fordomme, der findes om erhvervsuddannelserne. Du kan derfor med fordel fremhæve, hvor stor betydning de forskellige erhverv har for at opretholde vigtige funktioner i samfundet. Du kan også sætte fokus på, at det ikke bare kræver gode hænder, men også et godt hoved at tage en erhvervsuddannelse, og at man kan tage en studentereksamen samtidigt, hvis man vælger EUX. Desuden er der på flere skoler mulighed for at tilmelde sig 'Erhvervstalent', som er Akademiet for Talentfulde Elevers diplomprogram til særlig innovative og entreprenante elever på erhvervsuddannelserne.   

 

 

Sådan henvender materialet sig til bogligt svage elever

Elevernes forskellige kompetencer kommer i spil

Uddannelsessystemet er bygget op om normer og værdier – som at kunne sidde stille, læse lektier og møde til tiden – som udsatte børn ikke lærer hjemmefra. I 'Tag faghatten på' er der brug for mange andre kompetencer end de typisk boglige. F.eks. har elever, der er vant til at tage sig af deres mindre søskende, en fordel i det forløb, hvor de skal agere pædagogisk assistent, og elever, der er vant til at hjælpe med småreparationer i boligen, har en fordel i det forløb, hvor de skal agere tømrer. Hermed vil bogligt svage elever få øjnene op for, at de faktisk besidder nogle af de kompetencer, man har brug for, hvis man vil tage en erhvervsuddannelse. Det vil give dem en succesoplevelse. 

 

Eleverne får styrket deres tro på egne evner

Materialet er bygget op, så elevernes tro på egne evner bliver styrket. Det sker ved, at: 

 • Eleverne oplever at kunne mestre noget

 • Eleverne får indblik i deres egne kompetencer

 • Eleverne oplever, at der bliver stillet krav til dem, og at de kan indfri kravene.

 • Eleverne modtager løbende feedback på deres arbejde

 • Eleverne bliver præsenteret for andre elever, der måske ligesom dem selv ikke er bogligt stærke, og som er i gang med at tage en erhvervsuddannelse.
   

Eleverne får styrket deres motivation

Materialet er bygget op efter en række principper, der har til formål at styrke elevernes motivation:  

 • Forløbene giver plads til medbestemmelse, idet eleverne har mulighed for at vælge sig ind på forskellige opgaver og sætte deres præg på de produkter, de udarbejder. 

 • Forløbene giver mulighed for at føle samhørighed, fordi eleverne løser opgaverne i grupper.

 • Forløbene er bygget op, så de øger sandsynligheden for flow-oplevelser, idet eleverne trin for trin bliver ledt igennem en struktureret proces med tydelige opgaver, ligesom de løbende modtager feedback på deres arbejde.

 • Forløbene indeholder opgaver, som langt de fleste vil kunne løse, men nogle elever på et højere niveau end andre. Derved er det også nemt at differentiere undervisningen.

Eleverne får mod på at tage en uddannelse

'Tag faghatten på' sætter eleverne i en rolle, hvor de opfører sig, som om de allerede er i gang med at tage en uddannelse. De bliver introduceret for opgaver, arbejdsgange og fagtermer, som bruges inden for det pågældende fagområde, og de skal tænke og handle som fagpersoner. Det giver mulighed for at lege med tanken om, at de tager en uddannelse – og styrker dermed deres motivation for at kaste sig ud i et uddannelsesforløb.

> Læs mere om den forskning, som undervisningsforløbene er baseret på 

Gode råd til undervisningen

 • Sørg for, at elevernes individuelle kompetencer kommer i spil – også de personlige og sociale. Lad evt. den enkelte elev arbejde med den erhvervsuddannelse – og dermed det forløb – der passer bedst til vedkommendes kompetencer og interesser. Du kan også fordele de enkelte opgaver mellem eleverne ud fra deres kompetencer.  
   

 • Sørg for at eleverne ved, hvad de skal lave, og hvordan de skal gøre det.
   

 • Sæt klare mål, så eleverne kan se formålet med opgaverne.
   

 • Beskriv løbende for eleverne, hvad de har lært. 

 • Hold fokus på at styrke elevernes tro på egne evner. Det gør du blandt andet ved at stille høje krav til eleverne samtidig med, at du fortæller dem, at de godt kan klare det. Læs mere i boksen til højre.
   

 • Giv eleverne løbende feedback på deres arbejde. De skal ikke nødvendigvis have ros – men måske hellere anerkendelse for deres indsats. Ros kan skabe stolthed og oplevelsen af mestring, men hvis eleven ikke selv er tilfreds med sit arbejde, kan ros have negative konsekvenser. Så kan det være bedre at anerkende eleven ud fra elevens udfordringer og udviklingsmuligheder og fremhæve indsatsen frem for produktet. Forsøg evt. sammen med eleven at komme frem til en anden måde at løse opgaven på. Derved støtter du elevens læringsproces uden decideret at kritisere den.
   

 • Sørg for et velorganiseret læringsmiljø med let og overskuelig tilgang til de nødvendige arbejdsredskaber, og hvor indretningen understøtter valg af arbejdsmetoder. 
   

 • Forsøg at lægge bevægelse ind i undervisningen i form af f.eks. brainbrakes.

bottom of page