top of page

Om materialet 

'Tag faghatten på' består af seks undervisningsforløb til udskolingen, der handler om hver sin erhvervsudddannelse. I forløbene bliver eleverne sat i en rolle, hvor de agerer, som om de allerede er i gang med at tage en uddannelse. De bliver introduceret for opgaver, arbejdsgange og fagtermer, som bruges inden for det pågældende fagområde, og de skal tænke og handle som fagpersoner.

Det giver mulighed for at lege med tanken om, at de er i gang med at tage en uddannelse. Samtidig er der rig mulighed for, at elevernes forskellige kompetencer kan komme i spil – også kompetencer, som normalt ikke tæller i den boglige undervisning. Det styrker elevernes tiltro til egne evner og deres tro på, at det kan være en realistisk mulighed for dem at tage en erhvervsuddannelse.

Materialet styrker elevernes motivation ved at:

 • Der er plads til medbestemmelse, idet eleverne har mulighed for at vælge sig ind på forskellige opgaver og sætte deres præg på de produkter, de udarbejder. 

 • Det er muligt at føle samhørighed, fordi eleverne løser opgaverne i grupper.

 • Forløbene er bygget op, så de øger sandsynligheden for flow-oplevelser (læs mere i boksen herunder). 

 • Forløbene indeholder opgaver, som langt de fleste vil kunne løse, men nogle elever på et højere niveau end andre. Derved er det også nemt at differentiere undervisningen.


 

 

 

Sådan styrker du elevernes tiltro til egne evner

Troen på egne evner er afgørende for, hvordan mennesker går til udfordringer og opgaver. Derfor er det vigtigt at styrke elevernes tiltro til egne evner både i forhold til deres skolearbejde og deres uddannelsesvalg. F.eks. vil elever, der kommer fra et hjem, hvor der ikke er tradition for at tage en uddannelse, måske ikke tro nok på deres egne evner til overhovedet at overveje at tage en uddannelse. Det vil dette undervisningsmateriale forsøge at gøre op med. 

Der er brug for mange andre kompetencer end de typisk boglige, når eleverne skal løse opgaverne i dette undervisningsmateriale. Hermed vil bogligt svage elever få øjnene op for, at de faktisk besidder nogle af de kompetencer, der er brug for, hvis man vil tage en erhvervsuddannelse. Det vil øge deres tiltro til egne evner. 

Som lærer kan du løfte elevernes selvværd via:
 

 • Social overtalelse: Du stiller krav til elevernes løsning af opgaverne samtidig med, at du anerkender dem for deres arbejdsindsats og på andre måder giver konstruktiv feedback.
   

 • Mestringsoplevelser: Eleverne skal prøve at have en succesoplevelse med en opgave, så de ikke bare løser opgaven, men har følelsen af, at de løser den godt. Hjælp eleverne med at vælge lige netop de opgaver i forløbet, som vil kunne give dem en succesoplevelse. 
   

 • Identifikation: I dette undervisningsmateriale bliver eleverne via forskellige videoer præsenteret for en række personer, som er lykkedes med at tage en erhvervsuddannelse, og som de kan identificere sig med. Det løfter deres tro på, at det også kunne ske for dem selv. Det vil være ideelt, hvis eleverne også får mulighed for at besøge en erhvervsskole og tale med nogle af eleverne. 
   

Når man skal løfte en elevs tro på egne evner, er det godt at sætte ind på flere fronter. Dette undervisningsmateriale er udarbejdet, så det sker ved at:  
 

 • Eleverne oplever, at de kan løse en opgave på en god måde, hvilket giver dem en succesoplevelse. 

 • Eleverne reflekterer over, hvilke kompetencer de selv besidder, og hvordan deres kompetencer passer til de forskellige uddannelsesretninger i materialet. 

 • Eleverne oplever, at der bliver stillet krav til dem, og at de kan indfri kravene.

 • Eleverne modtager løbende feedback på deres arbejde.

 • Eleverne bliver præsenteret for andre elever, der måske ligesom dem selv ikke er bogligt stærke, og som er i gang med at tage en erhvervsuddannelse.

Sådan styrker du elevernes flow-oplevelse  


Flow er en særlig tilstand af fordybelse, engagement og fokuseret opmærksomhed. Man kan komme i en slags flow-tilstand, når man oplever at mestre opgaven på en god måde og føler sig opslugt af sit arbejde. At være i 'flow-tilstand' er godt både i forhold til elevernes læring og trivsel. 

Da forskning viser, at innovative og kreative læringsprocesser er noget af det, der kan give flowoplevelser i undervisningen, indeholder alle forløb i dette undervisningsmateriale elementer af innovation og kreativitet. Desuden er materialet bygget op ifølge en række principper, der alle kan fremskynde flow-oplevelser. Principper, du som lærer med fordel kan forsøge at understøtte bedst muligt: 

 • Eleverne bliver trin for trin ledt igennem en struktureret proces med tydelige opgaver.

 • Det er både tydeligt og forståeligt for eleverne, hvad målet med opgaven er.  

 • Opgaverne opleves som meningsfyldte. Der er en klar pointe med det, de arbejder med. 

 • Eleverne kan engagere sig i processen, f.eks. ved at de arbejder med en erhvervsuddannelse, som de måske selv kunne være interesseret i.  

 • Eleverne får løbende feedback på deres arbejdsindsats.

 • Der skal være en balance mellem elevens kapacitet og den opgave, de bliver stillet, så eleven oplever at kunne klare udfordringen ved at koncentrere sig og gøre sit bedste.

Din rolle som lærer

 • Sørg for, at elevernes individuelle kompetencer kommer i spil – også de personlige og sociale. Lad evt. den enkelte elev arbejde med den erhvervsuddannelse, der passer bedst til vedkommendes kompetencer og interesser. Du kan også fordele de enkelte opgaver mellem eleverne ud fra deres kompetencer.  
   

 • Sørg for at eleverne ved, hvad de skal lave, og hvordan de skal gøre det.
   

 • Sæt klare mål, så eleverne kan se formålet med opgaverne.
   

 • Beskriv løbende for eleverne, hvad de har lært. 

 • Hold fokus på at styrke elevernes tro på egne evner. Det gør du blandt andet ved at stille høje krav til eleverne samtidig med, at du fortæller dem, at de godt kan klare det. Læs mere i boksen til venstre.
   

 • Giv eleverne løbende feedback på deres arbejde. De skal ikke nødvendigvis have ros, men måske hellere anerkendelse for deres indsats. Ros kan skabe stolthed og oplevelsen af mestring, men hvis eleven ikke selv er tilfreds med sit arbejde, kan ros have negative konsekvenser. Så er det måske bedre at anerkende eleven ud fra elevens udfordringer og udviklingsmuligheder og fremhæve indsatsen frem for produktet. Forsøg evt. sammen med eleven at komme frem til en anden måde at løse opgaven på. Derved støtter du elevens læringsproces uden decideret at kritisere den.
   

 • Sørg for et velorganiseret læringsmiljø med let og overskuelig tilgang til de nødvendige arbejdsredskaber, og hvor indretningen understøtter valg af arbejdsmetoder. 
   

 • Forsøg at lægge bevægelse ind i undervisningen i form af f.eks. brainbrakes.

 • Forsøg at gøre op med nogle af de fordomme, der findes om erhvervsuddannelserne. Fremhæv f.eks. at de forskellige erhverv udfører vigtige funktioner i samfundet. Sæt fokus på, at det ikke bare kræver gode hænder, men også et godt hoved at tage en erhvervsuddannelse, og at man kan tage en studentereksamen samtidigt, hvis man vælger EUX. Desuden er det på flere skoler muligt at blive optaget på Erhvervstalent, som er Akademiet for Talentfulde Elevers diplomprogram til særlig innovative og entreprenante elever på erhvervsuddannelserne.  

bottom of page